Nieuws van de dag

Aangifte patrimoniumtaks en klantenlisting in te dienen tegen 31 maart 2019

Aangifte patrimoniumtaks
De aangifte patrimoniumtaks of de taks tot vergoeding der successierechten, moet door elke vzw ingediend worden vóór 31 maart.

De meeste vzw’s worden hiertoe via brief uitgenodigd door de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst patrimoniumdocumentatie.

Bedraagt het patrimonium van de vzw meer dan € 25.000,00 dan moet een aangifte ingediend worden en moet 0,17 % patrimoniumtaks betaald worden.

Meestal krijgt u geen uitnodiging tot betalen van de taks. U moet deze dus zelf berekenen en spontaan storten vóór 31 maart 2019.

Onder patrimonium wordt verstaan het geheel van de bezittingen op 1 januari van het aanslagjaar (= 2019). Dit zijn o.a. investeringen (roerende goederen), onroerende goederen, geldbeleggingen, termijnrekeningen, erfpachtrechten, opstalrechten enz.

Jaarlijkse klantenlisting
BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen tenzij BTW-omzet < € 25.000,00.

Op deze klantenlisting worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer vermeld aan wie de vzw in 2018 voor een totaalbedrag van meer dan € 250,00 (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag excl. BTW en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch ingediend worden via Intervat.

Indien de vzw in 2018 geen handelingen heeft verricht die moeten opgenomen worden in de klantenlisting, dan moet er een nihil klantenlisting ingediend worden of volstaat het in de laatste BTW-aangifte van het jaar het daartoe voorziene vak in kader VIII van de BTW-aangifte aan te vinken.

Voor het niet indienen van de klantenlisting krijgt de vzw een boete van € 3.000,00. Ook het laattijdig of onvolledig indienen wordt zwaar beboet.